Saildrive Range

Beta Saildrive Power Output
Beta 14 SD 13.3 bhp at 3,600 rpm
Beta 16 SD 16 bhp at 3,600 rpm
Beta 20 SD 20 bhp at 3,600 rpm
Beta 25 SD 25 bhp at 3,600 rpm
Beta 30 SD 30 bhp at 3,600 rpm
Beta 35 SD 35 bhp at 2,800 rpm
Beta 38 SD 38 bhp at 3,600 rpm
Beta 43 SD 43 bhp at 2,800 rpm
Beta 50 SD 50 bhp at 2,800 rpm
Beta 60 SD 56 bhp at 2,700 rpm